ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซด์และรายงานประจำปี โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

ทางอีเมล์

 1. 1. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล

  กรรมการอิสระ

  E-mail: Pramote.t@pcsgh.com

 2. 2. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

  กรรมการอิสระ

  E-mail: Veerachai.c@pcsgh.com

 3. 3. นางศรีไทย เหมโสรัจ

  กรรมการอิสระ

  E-mail: Srithai.h@pcsgh.com

 4. 4. นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  E-mail: Prasong.a@pcsgh.com

 5. 5. นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์

  กรรมการผู้จัดการ PCW

  E-mail: Potchara.t@pcsgh.com

 6. 6. นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล

  กรรมการผู้จัดการ PCD,PCF

  E-mail: Hassapong.v@pcsgh.com

ทางไปรษณีย์

 1. 1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด

  เลขที่ 2/1-4 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

 2. 2. บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด

  เลขที่ 2/5,2/6 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

 3. 3. บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด

  เลขที่ 2/8 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280