วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

“The Manufacturer of Choice for Customers with World Class Quality”
ผู้ผลิตที่ลูกค้าเลือกด้วยคุณภาพระดับโลก

บริษัทในกลุ่ม พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตที่ลูกค้าเลือก โดยการสร้างความพึงพอในสูงสุด
ให้กับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจตลอดจนความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า
ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกและบริการที่ลูกค้าประทับใจภายในปี 2562

พันธกิจของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์
บริษัทฯตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี้

P

remium Quality for Customer ให้ความสำคัญด้านคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การผลิตจนถึง
การส่งมอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

C

orporate Governance for Social จัดให้มีการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมชุมชนรอบข้างและสังคม

S

hareholders Benefits for Shareholder ส่งเสริมให้เกิดการขยายธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาต่างๆเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น

G

lobal Supply for Growing with Business Partner สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า สามารถเป็นฐานการผลิตและ
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เจริญเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับคู่ค้า

H

Happy Workplace for Satisfy Employee สร้างเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร

Corporate Culture

P

rofessional เป็นมืออาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานเป็นระบบ มีการวางแผนเชิงรุก และติดตามปรับปรุงพัฒนาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

C

ustomer – focus ใส่ใจลูกค้า และให้ความสำคัญกับลูกค้า มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กร

S

ynergy ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน