สารจากคณะกรรมการบริษัท


นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(ประธานกรรมการ)

ในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแสดงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการครบกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการถือครองรถยนต์คันแรก 5 ปี สำหรับโครงการประชานิยมของรัฐบาล ณ ขณะนั้น ซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 มียอดขายรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 และมียอดการผลิตรถยนต์รวม 2,167,694 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 จากปี 2560 โดยยอดการผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลง 1,250,483 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปี 2560

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 มีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 5,586.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 จาก 3,927.5 ล้านบาทในปี 2560 อันเป็นผลเนื่องมาจากการรวมบันทึกรายได้จากการขายสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อสินทรัพย์และรับโอนสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนีและฮังการีในช่วงต้นปี 2561 สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 340.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.9 จากจำนวน 641.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงในปี 2561 เนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อกิจการและการปรับโครงสร้างภายใน


นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สำหรับทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การรักษาตลาดการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน ต่อไป พร้อมขยายเข้ารับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งชิ้นส่วนที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 ตัน (Non-Pickup) ได้แก่ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Big Truck) รถยนต์นั่ง (Passenger Car) รวมไปถึงการผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ยานยนต์ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร (Agricultural Machinery) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance) เป็นต้น เพื่อขยายฐานธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยที่ต่างประเทศเป็นการขยายฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นและขยายโอกาสในการรับงานในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (EV - Electrical Vehicles) ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง และสร้างการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำบริษัทฯ เข้าเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2561

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน และผู้บริหารทุกท่านสำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

(ประธานกรรมการ)

นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ

(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)