คณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ California State University
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Current Issue Seminar (CIS) ปี 2551
 • อบรมหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2551
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 • อบรมหลักสูตร Finance for non-Finance Director (FN) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advance Management Program, Harvard Business School

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2559
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2555 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบูรณ์
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศ) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
 • 2546 - 2552 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-สายบริหาร บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2543 - 2545 : ผู้จัดการส่วนจัดหา บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 • 2540 - 2542 : พนักงานจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2521 - 2540 : ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 14 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. แคลิเบรชั่น จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
 • 2554 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด
 • 2551 - 2556 : กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ชิงหยวน) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2556 : ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2551 – 2553 : ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า Operation Research and Industrial Engineer, Computer Science, Cornell University
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Miami

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด
 • 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ดับบลิว เอส มอเตอร์ส จำกัด
 • 2542 – 2544 : Senior Engineering Management, AT&T, USA

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 : ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
 • 2551 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2558 : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
 • 2554 – 2556 : ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
 • 2553 – 2554 : วิศวกร บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบูรณ์
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศ) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า Operation Research and Industrial Engineer, Computer Science, Cornell University
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Miami

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด
 • 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ดับบลิว เอส มอเตอร์ส จำกัด
 • 2542 – 2544 : Senior Engineering Management, AT&T, USA

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2556 : ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2551 – 2553 : ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. แคลิเบรชั่น จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
 • 2554 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด
 • 2551 - 2556 : กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ชิงหยวน) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 : ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
 • 2551 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advance Management Program, Harvard Business School

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2559
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2555 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบูรณ์
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศ) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
 • 2546 - 2552 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-สายบริหาร บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2543 - 2545 : ผู้จัดการส่วนจัดหา บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 • 2540 - 2542 : พนักงานจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2521 - 2540 : ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบูรณ์
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศ) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advance Management Program, Harvard Business School

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2559
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2555 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -