Press Release

PCSGH สนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด

14 August 2019

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทฯได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด จำนวน 5,000 บาท โดยมีคุณกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้มอบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการออกกำลังกาย ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด