Press Release

ปฏิทินเก่าอย่าทิ้ง เราขอ

10 April 2019

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมปฏิทินเก่า เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด