Press Release

PCSGH ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”

31 December 2018

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ ดีเลิศ จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด