Careers

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออก

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) โดยกลุ่มลูกค้าบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่างๆดังนี้:

Description
 1. ออกแบบ วางแผน และควบคุมการสร้าง / ผลิตแม่พิมพ์ และการแก้ไขให้เสร็จตามแผน ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาแม่พิมพ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุมการสร้างแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
 3. วางแผน บริหารและจัดการงานในฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
Qualification
 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์ 10 ปี
 5. สามารถอ่านและเขียนแบบ Drawing / แบบ Die Design งาน
 6. หากมีประสบการณ์ด้าน Maintenance Mold / ประกอบ Mold จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีทักษะความเป็นผู้นำ

Apply This Position

Description
 1. วางแผนการผลิต
  - ประมาณการยอดการผลิต
  - วางแผนการใช้เครื่องจักร,กำลังคน และวัตถุดิบ
 2. ควบคุมการผลิต
  - กำหนดตารางการผลิต
  - ควบคุมตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 3. บริหารความปลอดภัย
  - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
 4. จัดการทั่วไป
  - ดูแลระบบคุณภาพ
  - ดูแลการบริหารงานบุคคล
Qualification
 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร

Apply This Position

Description
 1. วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
 2. วางแผน จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเหมาะสมกับปริมาณงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 3. มอบหมายงานและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย
 4. ควบคุมวางแผนงานในกระบวนการบำรุงเชิงป้องกัน (PM) การบำรุงเชิงปรับปรุงแก้ไข (CM) การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (PPM)
 5. ตรวจสอบและติดตามผลการซ่อมและบำรุงเครื่องจักร
Qualification
 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้เรื่องระบบ PM,CM,PPM ด้านการบริหารงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 5. มีความเป็นผู้นำ

Apply This Position

Description
 1. Cutting Tool Manager : บริหารจัดการงานด้าน Cutting Tool / Regrinding / Improvement
 2. Manufacturing Engineering Manager : บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมการผลิต, Improvement, CR, Kaizen พัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรม
Qualification
 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 4. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ 7 ปีขึ้นไป
 5. มีความเป็นผู้นำ

Apply This Position